bereken prijs

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden pv-systemen Solar Centraal

Artikel 1 Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden gebruiken we de volgende begrippen met de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de verdere tekst met een hoofdletter aangegeven en kunnen zowel in het enkelvoud als meervoud worden gebruikt.

Algemene voorwaarden: Solar Centraal is een handelsnaam van Compleet Duurzaam BV; de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van Compleet Duurzaam B.V.

Solar Centraal: een handelsnaam van Compleet Duurzaam B.V.

Compleet Duurzaam: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Compleet Duurzaam BV, gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6785056.

Zonnepanelen: Een PV-systeem (photovoltaïsch) bestaande uit (meerdere) zonnepanelen (photovoltaïsche panelen) met toebehoren. Daarnaast zijn zonnepanelen onderdeel van de Producten hieronder nader gespecificeerd.

Klant: iedere natuurlijke persoon c.q. onderneming die met de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam contracteert c.q. beoogt te contracteren.
Offerte: elk schriftelijk aanbod van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam aan Klant.

Overeenkomst(en): Iedere overeenkomst tussen de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam en Klant, elke schriftelijke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst op grond waarvan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam de Producten en/of Diensten zal leveren en waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
Installatie: Het feitelijk ter beschikking stellen en installeren van de Zonnepanelen en/of de Producten op de door de klant aangegeven locatie.
Producten: Alle materialen en goederen die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Klant (zullen) worden (af)geleverd. Dit kunnen zonnepanelen, omvormers, thuisbatterijen en aanverwante producten betreffen.

Adviseur: Een deskundige vakman die werkzaam is voor de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam.

Subsidie: door de overheid beschikbaar gestelde fondsen bedoeld om een prijs te verlagen of een bepaalde uitgave van de Producten aantrekkelijker te maken, onder de voorwaarden die de overheid hieraan stelt.

Rekenmodellen en tools: een door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam gebruikt hulpmiddel dat bestemd is om Klant inzicht te geven in de verwachte opbrengst van de Producten en de verwachte terugverdientijd van de Producten.

Diensten: de door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam aan Klant te leveren Diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Offertes van en alle Overeenkomsten met de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam, gesloten vanaf 18 januari 2017 met betrekking tot verkoop, leveren, installatie, onderhoud en service van de Producten, inclusief alle aanvragen, advies en aanbiedingen daartoe aan de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen van Producten en Diensten die de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam door een derde laat leveren.
 2. Door aanvaarding van de door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam aangeboden offerte en/of Overeenkomst, aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtnemer aangeboden Overeenkomst, aanvaardt de Koper tevens de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen die aansluit bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.
 5. De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een aan Compleet Duurzaam gelieerde vennootschap dan wel aan een derde partij.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Een offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen (30) dagen, tenzij er een andere termijn in de Offerte staat vermeld of indien artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 2. De Offerte is geldig onder voorbehoud van inspectie van de door de Klant aangegeven locatie voor plaatsing van de Producten door de Adviseur en het akkoord van de Adviseur. Bij het doen van een Offerte is de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam afhankelijk van de door de Klant verstrekte informatie. Als na het aangaan van de Overeenkomst blijkt dat het niet mogelijk is om de Producten en/of de Dienst te leveren en te installeren, bijvoorbeeld omdat het aantal Zonnepanelen niet passen op het dak van de Klant, dan wordt de Overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. In plaats daarvan stuurt de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam een nieuwe offerte, bijvoorbeeld op basis van het aantal panelen dat wel past op het dak van de Klant.
 3. Tot aan het moment dat een Offerte door de Klant is ondertekend en is ontvangen door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam blijft de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het recht hebben de Offerte zonder opgaaf van reden in te trekken of te wijzigen. Offertes worden via internet, e-mail of ter plekke op locatie van de (toekomstige) Klant uitgeprint en aangeboden.
  Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Klant ondertekende Offerte door de handelsnaam Solar Centraal is ontvangen en aanvaard.
 4. Het al dan niet tot stand komen van de Overeenkomst wordt door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam binnen 7 dagen na ontvangst van de ondertekende Offerte aan de Klant schriftelijk medegedeeld. De wettelijke termijnen die gelden voor het aangaan van overeenkomsten via internet worden hierbij in acht genomen.
 5. Alle aanbiedingen / Offertes van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt gedurende de geldigheidsduur van de Offerte.
 6. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen, rentes en alle andere factoren en kosten in de meest ruime zin van het woord, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam, zijn voor risico van de Klant. Het gebruik van een rekenmodel of een tool door (een Adviseur van) de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam is uitsluitend om een indicatie te kunnen geven van een mogelijke opbrengst en een mogelijke terugverdientijd van de Producten.
 7. Door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam worden slechts Producten en Diensten aangeboden en uitgevoerd zoals in het informatiemateriaal van de Offerte is omschreven.
  De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam behoudt zich het recht voor de Installatiewerkzaamheden en/of andere Diensten uit te besteden aan een derde.
 8. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten en/of Diensten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, Producten en Diensten volledig met de verstrekte informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen geven de Klant geen recht op schadevergoeding en/of beëindiging (op welke wijze dan ook) van de Overeenkomst.
 9. Door aanvaarding van de Offerte door de Klant komt een bindende Overeenkomst tot stand. Door aanvaarding van de Offerte garandeert de Klant (i) dat de constructie van de onroerende zaak geschikt is voor de levering en installatie van de Producten en/of Diensten; indien de Klant hiervoor geen garantie kan geven dan is het mogelijk op basis van meerkosten een inspectie te laten uitvoeren door een derde partij en (ii) dat een bouwvergunning van de daarvoor bevoegde autoriteiten en/of overige medewerking of toestemming van derde partijen (waaronder begrepen een vereniging van eigenaren of een gemeenschap waar de Klant en/of de onroerende zaak of het appartementsrecht deel van uitmaakt) vóór de installatie van de Producten verkregen, of niet is vereist.
 10. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam behoudt zich het recht voor (voor en tijdens Installatie van de Producten, mede tijdens onderhoud en service van de geïnstalleerde Producten) bij twijfel aan de door de Klant verstrekte informatie of garanties een extern bedrijf in te schakelen voor advies in deze, op kosten van de Klant, mits die kosten vooraf tussen de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam en Klant is afgestemd en schriftelijk is bevestigd. Indien hier een negatief advies voor installatie/onderhoud/service van de Producten en/of de Diensten op dan wel de veiligheid van de monteurs in het geding is, behoudt de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zich het recht voor om de Offerte of Overeenkomst voor de Producten en/of Diensten te annuleren. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zal in beginsel de Producten leveren die met de Klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen is de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de Producten te leveren, zonder dat dit leidt tot prijsverhoging voor de Klant. Afwijkingen in de (specificaties van de) geleverde Producten ten opzichte van hetgeen in de Offerte is opgenomen leveren geen grond op voor het vorderen van schadevergoeding en/of beëindiging (op welke wijze dan ook) van de Overeenkomst.
 11. Klant heeft 14 dagen bedenktermijn indien de Offerte online tot stand is gekomen. De 14 dagen gaan in nadat de Offerte is getekend, maar zijn niet meer geldig indien de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam de werkzaamheden op schriftelijk verzoek van de Klant binnen de 14 dagen na tekenen van de Offerte al heeft uitgevoerd.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijs zoals vermeld is de Offerte is geldig zoals de Producten leverbaar zijn. Indien de Producten niet leverbaar zijn voor de in de Offerte vermelde prijs heeft de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het recht om de prijs in de Offerte aan te passen. In dat geval zal de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam de aangepaste prijs schriftelijk aan de klant doorgeven. De Klant heeft het recht om de Offerte met de aangepaste prijs binnen veertien (14) dagen te annuleren. Indien de Klant de aangepaste Offerte niet binnen deze termijn annuleert dan geldt de Offerte met de aangepaste prijs als door de Klant aanvaard en is de Overeenkomst tot stand gekomen.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals vermeld in de actievoorwaarden en/of Offerte.
 4. De Klant is de prijs verschuldigd die de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam in haar bevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke programmeer- of type-fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam worden gecorrigeerd.
 5. Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij dit in de Offerte anders staat vermeld.
 6. Indien een prijs is gebaseerd op door de Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het recht om de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Indien de Klant het niet eens is met de aangepaste prijs heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na de mededeling van de prijswijziging door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam te beëindigen.

Artikel 5 Betaling en zekerheid

 1. Betaling dient te geschieden in twee termijnen (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen) via overschrijving op het rekeningnummer van Compleet Duurzaam dat vermeld staat op de Offerte: - de eerste aanbetaling van 250 euro moet binnen 48 uur na het reserveren van de installatiedag zijn bijgeschreven op de rekening van Compleet Duurzaam. Daarna zal de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam over gaan tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien de eerste termijn niet is voldaan, zal de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam contact opnemen met de Klant. - de tweede termijn van het totaal bedrag van de Offerte zal door de Klant binnen 8 werkdagen na acceptatie van de Installatie worden voldaan.
 2. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft de Klant nog zeven (7) dagen om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, bij gebreke waarvan de Klant met de betaling in verzuim is. De Klant is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum de wettelijke handelsrente verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam moet maken ter effectuering van haar rechten zijn voor rekening van de Klant. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 3. Indien de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam schade lijdt als gevolg van de weigerachtige betaling door de Klant, in welke vorm dan ook, is de Klant aansprakelijk voor deze schade.
 4. Indien de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Klant in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidsstelling voor de betalingsverplichtingen van de Klant. De Klant dient op eerste verzoek van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam daaraan gehoor te geven.
 5. Indien de Overeenkomst met meer dan één Klant is gesloten, dan zijn alle Klanten hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Klant wordt uitgesproken of indien de Overeenkomst door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam wordt beëindigd op grond van artikel 11 zullen de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn (zie ook artikel 11).
 7. Alle door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam geleverde Producten blijven eigendom van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam tot aan het moment van volledige voldoening van de overeengekomen prijs en al hetgeen de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam in verband met de Overeenkomst van de Klant te vorderen heeft waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, schadevergoeding, kosten en rente.
 8. Bij het uitblijven van tijdig en/of volledige betaling heeft de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het recht de geïnstalleerde Producten te verwijderen en de gemaakte kosten van verwijdering te verrekenen met de door de Klant verrichte aanbetaling.
 9. De door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam ingeschakelde installateurs baseren zich voor de installatie op de door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam verrichte visuele inspectie van de locatie waar de installatie dient te worden bevestigd. Indien tijdens de installatie blijkt dat de aangetrokken situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie bleek, zullen de  handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam en de Klant in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten.
 10. Het risico van de door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam te leveren Producten is voor de Klant vanaf het moment dat die Producten als geleverd gelden als bedoeld in lid 1.
 11. De eigendomsoverdracht van de Producten vindt plaats na installatie en als alle betalingen op basis van de Overeenkomst door de Klant aan Compleet Duurzaam zijn voldaan.
 12. Indien gebruik gemaakt wordt van een (SVn-)lening, dient de factuur (en andere benodigdheden) tijdig ingediend te worden bij de betreffende instantie zodat tijdig aan Compleet Duurzaam betaald kan worden.

Artikel 6 Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van de Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn.
 2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van de Klant dan wordt het meerwerk vergoed door de Klant. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam heeft het recht op een verzoek tot meerwerk te weigeren dan wel kan daarover in onderhandeling treden met de Klant.
 3. De Klant aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de oplevering van Producten en Diensten, ook indien er een tijdstip van oplevering is overeengekomen. De Klant heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding of vergoeding van kosten.
 4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor de Klant.
 5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zullen bij de Klant als zijnde meerwerk in rekening worden gebracht. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam stelt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. De Klant heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zetten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam.

Artikel 7 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen zal de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst
 2. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 3. Door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
 4. Indien de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam tekortschiet in de nakoming van haar verplichting uit de Overeenkomst is de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam niet eerder in verzuim dan wanneer de Klant haar in gebreke heeft gesteld en de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam niet binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen voldoet.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist heeft de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet bevoegd de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam te vertegenwoordigen.
 6. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zal installateurs inhuren en stelt de eisen waaraan installateurs dienen te voldoen.
 7. De uitvoering van de door de Klant verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 8 Verplichtingen Klant

 1. De Klant zal aan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam en door haar ingeschakelde derden alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Producten en/of Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal de Klant:
  1. Tijdig alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en
  2. Toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer (zoals meterkast of daken, maar ook tot het wifi-netwerk in het kader van gebruiksmonitoring) indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst
  3. Ervoor zorgen dat alle plaatsen goed bereikbaar zijn voor de uitvoering van de Dienst en de levering en installatie van Producten en voor het voor e uitvoering hiervan benodigde materieel. Hieronder valt bijvoorbeeld het vrij maken van de route naar de locatie waar de Installatie van de Producten plaats dient te vinden
  4. Waarborgen dat er een veilige werksituatie is voor de installateurs
  5. Ervoor zorgen dat de voor de installatie en levering van de Producten en/of Diensten benodigde vergunningen, toestemmingen en goedkeuringen aanwezig zijn.
 2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde ondersteuning, bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Algemene Voorwaarden, niet tijdig aan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zijn verstrekt, heeft de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening brengen.
 3. De Klant dient toe te staan dat installateurs voldoende tijd krijgen om hun werk af te kunnen ronden. In uitzonderlijke gevallen kan dit werk tevens uitlopen tot buiten gebruikelijke kantooruren. Indien de Klant de installateur belemmert om de geplande installatie van de Producten uit te voeren dan wel te voltooien op de dag van installatie, dan is de Klant aansprakelijk voor de extra kosten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de voorrijkosten, van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam. In een dergelijk geval heeft de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam ook het recht om de planning van de installatie van de Producten aan te passen, welke aangepaste planning door de Klant als geaccepteerd geldt.
 4. De Klant dient alle veiligheidsinstructies van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam dan wel door haar ingeschakeld personeel en inschakelde derden op te volgen. De Klant zal nooit gebruik maken van de ladders, liften, steigers of ander materieel dat voor of vanwege de uitvoering van de Overeenkomst door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam ter beschikking is gesteld.
 5. Na oplevering van de Diensten en/of Producten is de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam niet verantwoordelijk voor het verrichten van onderhoud daarvan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 9 Installatie

 1. Personeelsleden van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam c.q. de door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, verkrijgen zodra deze op de door de Klant voor de installatie opgegeven Locatie is aangekomen, onbeperkt en volledig toegang tot de plaats waar zij de Diensten zullen uitvoeren. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zal de werkzaamheden zoveel mogelijk gedurende de normale werkuren verrichten. Indien de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het noodzakelijk acht kan zij de Diensten buiten de normale werkuren verrichten, mits zij dit tijdig aan de Klant heeft medegedeeld en Klant hiermee akkoord is gegaan.
 2. Indien op de dag van de installatie blijkt dat de installatie om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden zal de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam in overleg met de Klant een alternatieve dag van installatie afstemmen. Indien Partijen niet in staat zijn om een andere datum voor de installatie af te spreken dan hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden
 3. De toegangswegen tot de plaat van de installatie en/of de Diensten dienen geschikt te zijn voor het benodigde transport van de Producten en aanverwant materiaal.
 4. De door de Klant aangewezen locatie voor de uitvoering van de installatie en/of de Diensten dient geschikt te zijn voor de (tijdelijke) opslag en montage en installatie van de Producten.
 5. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, ten einde in het kader van de installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen
 6. Klant garandeert dat de locatie waar de Producten worden geïnstalleerd en geleverd dan wel de Diensten worden geleverd asbest vrij is. Indien hierover twijfel is dan is het mogelijk tegen meerkosten voor de Klant een advies van derden hierover te vragen
 7. Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door
  1. Onjuistheden in de door de Klant opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden
  2. Onjuistheden in de door Klant verlangde constructie en werkwijzen
  3. Gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking worden gesteld
  4. Gebrek aan de (on)roerende zaak waaraan/waarop de Diensten worden verricht
 8. Indien tijdens het uitvoeren van de (installatie)werkzaamheden door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijke kleine schades die samenhangen met de installatie en/of de Diensten zal de Klant de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam hiervan onverwijld en in ieder geval binnen 2 werkdagen nadat de Klant de schade heeft geconstateerd, schriftelijk op de hoogte stellen
 9. Door de installateurs wordt samen met Klant na de installatie van de Producten een check gedaan bij goed vinden tekent Klant voor de installatie-acceptatie Waarna de betaling van de tweede termijn zal volgen (artikel 5)

Artikel 10 Garantie

 1. De garantie van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam op alle door haar te leveren Producten beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers betreffende de Producten heeft gekregen of kan krijgen. De garantietermijn zal tenminste de wettelijke Europese garantietermijn omvatten. De tekst van deze garanties is op aanvraag beschikbaar bij de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam.
 2. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze garantiebepalingen. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen zal Klant deze binnen 7 dagen na constatering schriftelijk melden aan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam.
 3. De Vermogensgarantie op de Zonnepanelen en Producten van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zijn beschreven in de garantiedocumenten van de fabrikant van de Zonnepanelen. De tekst hiervan is op te vragen bij de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam.
 4. De Zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van Solar Centraal’s producten) bedraagt voor de Zonnepanelen twee jaar na levering en Installatie en voor de overige onderdelen van het systeem (omvormer en bevestigingsmateriaal) vijf jaar na levering en Installatie.
 5. De garantietermijn voor de Installatie werkzaamheden bedraagt een jaar na levering.
 6. Indien een gebrek aan de Producten onder de in lid 1 bedoelde garantie valt zal de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam, naar haar keuze, de
 7. Producten binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen.
 8. Klant kan slechts vervanging van de Producten of de Overeenkomst beëindigen indien is komen vast te staan dat de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan herstellen en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of beëindiging van de Overeenkomst te rechtvaardigen, of dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, een beëindiging van de Overeenkomst of vervanging van de Producten niet rechtvaardigt.
 9. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen) Producten leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
  Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.
 10. Ieder recht op garantie vervalt en de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam is niet aansprakelijk voor schade, kosten of anderszins indien:
  1. de door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd door de Klant;
  2. de Zonnepanelen door de Klant onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming zijn gebruikt;
  3. de Klant of niet door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam ingeschakelde derden zonder toestemming van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam aan de Producten van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam werkzaamheden hebben verricht;
  4. Klant enige uit de onderliggende Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
 11. Uitgesloten van garantie zijn en de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam is nimmer aansprakelijk voor:
  1. schade aan de Producten van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam die is veroorzaakt door of vanwege brand, gebreken aan de meterkast, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer;
  2. schade aan de Producten veroorzaakt door handelingen, of nalaten, van andere personen dan werknemers of door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam ingehuurde derden;
  3. schade aan de Producten veroorzaakt door derden, dieren, vandalisme, diefstal en molest;
  4. schade aan de Producten ontstaan door externe weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s, windhozen, wervelstormen, zandstromen e.d.;
  5. schade/gebreken aan de Producten die ontstaan is/zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, ed.;
  6. schade/gebreken aan de Producten die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de Installatie door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zijn erkend en op uitdrukkelijk voorschrift van Klant zijn toegepast, terwijl de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het gebruik van deze materialen heeft afgeraden.
  7. Schade/gebreken aan de Producten die het gevolg is/zijn van wijzigingen in de bouwkundige onder-of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van en zoals geleverd aan de Klant door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam en aangebracht na Installatie van de Zonnepanelen van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam;
  8. subsidies die van de overheid zijn verkregen;
  9. teruggevraagde BTW die op een later moment om wat voor reden dan ook, nageheven wordt door de Belastingdienst;
  10. gederfde omzet;
  11. vertragingsrente en kosten bij het niet meer (volledig) toekennen van een subsidie;
  12. (meer)kosten van elektriciteit,
 12. Voor Installatie die de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam jegens Klant nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam.
 13. Indien buiten de garantietermijn service of monitoring als aparte dienst gewenst wordt door Klant, wordt een nieuwe overeenkomst met Klant aangegaan tegen de dan geldende prijzen. Deze kosten worden behandeld als meerwerkprijs omdat dit als een extra service wordt aangeboden, buiten het PV-systeem of andere aflevering van een Product om. Indien er bijvoorbeeld een nieuwe connectie gemaakt moet worden, wordt dit gedaan op basis van voorrijkosten plus het geldende uurtarief voor dit soort werkzaamheden. Een en ander conform schriftelijke opgave van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam.
 14. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam geeft geen garantie voor prestaties van de Producten die op een (maximale) capaciteit staan aangesloten uit hoofde van de bestaande en toekomstige infrastructuur van het stroomnet.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel uit andere hoofde beperkt tot het nakomen van de in het artikel 7 omschreven garantieverplichtingen.
 2. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade vallen redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie te laten beantwoorden aan de Overeenkomst en de redelijke kosten ter voorkoming en beperking van de schade. Dit laatste geldt alleen indien de Klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade. Er dient altijd overleg plaats te vinden met de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam voordat er door de Klant wordt overgegaan tot herstel van de schade.
 3. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam of door haar ingehuurde derden is ontstaan. Behoudens opzet en grove schuld van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zelf is iedere aansprakelijkheid van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. Onder indirecte schade vallen onder meer maar niet uitsluitend gederfde winst en gemiste besparingen.
 4. In alle gevallen is elke aansprakelijkheid van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam beperkt tot ter keuze van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam (i) hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken (minus de eventueel teruggevraagde btw en minus een eventueel toegekende subsidie van de overheid) waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, of (ii) hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Compleet Duurzaam, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
 5. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam is uitgegaan van de door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het merk Solar Centraal van Compleet Duurzaam voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst kenbaar was.
 6. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde Producten door leverancier of onderaannemers van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam aan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam kunnen, in alle redelijkheid, worden tegengeworpen, zullen door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam ook aan de Klant kunnen worden tegengeworpen.
 7. De werknemers of ZZP’ers van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam of door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam voor de uitvoering van deze Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Klant beroepen op alle aan de Overeenkomst voortvloeiende verweermiddelen als waren zij zelf bij die Overeenkomst partij.
 8. De Klant is verplicht de schade binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan schriftelijk en gedocumenteerd aan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam te melden.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming enige verplichting uit de Overeenkomst verhinderen, en die niet aan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zijn toe te rekenen. Hieronder is mede, maar niet uitsluitend, begrepen niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden waarvan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam afhankelijk is voor de levering en installatie van de Producten, storingen in de publieke infrastructuur, storingen in apparatuur, overheidsmaatregelen, onwerkbare weersomstandigheden, handelsboycot of invoerbeperkingen, energiestoringen, netwerkstoringen, ontbreken van vergunningen, pandemie, stakingen, oorlogen. Indien de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam op de hoogte is dan wel redelijkerwijs kan zijn, zal zij Klant hierover informeren.
 2. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, onverminderd het bepaalde in artikel 7.
 4. Indien de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur voor de deelleverantie te voldoen. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Zulks ter oordeel van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam.

Artikel 13 Annulering

 1. Indien sprake is van een afstandsverkoop en tevens Installatie is overeengekomen kan Klant de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden tot 14 dagen na de getekende Offerte.
 2. Indien er door de Klant niet wordt voldaan aan de eerste betalingstermijn, heeft de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het recht de Overeenkomst te annuleren (zie ook artikel 5).
 3. Indien de Installatie van de Producten naar het oordeel van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam niet veilig kan geschieden dan heeft de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren. In dat geval zal de handelsnaam Solar Centraal van
 4. Compleet Duurzaam de door de Klant reeds betaalde koopprijs terug betalen.
  Indien de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam van oordeel is dat zij haar Producten en/of Diensten door toedoen of nalaten van de Klant niet op een juiste manier kan leveren dan heeft de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren. In dat geval zal de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam de door de Klant reeds betaalde koopprijs terug betalen.

Artikel 14 Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Onverminderd de overige op grond van de Algemene Voorwaarde of de wet aan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam toekomende rechten is de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam bevoegd de Overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds te beëindigen (door opzegging of ontbinding) door en met een enkele schriftelijke mededeling zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
  1. Indien de Klant een of meer van haar verplichtingen onder een Overeenkomst niet nakomt
  2. Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard dan wel in surseance van betaling komt te verkeren dan wel onder bewind wordt gesteld op grond van de WSNP
  3. Indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Klant, dan wel een verzoek tot surseance van betaling
  4. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert.
  5. De Klant enige op haar krachtens tussen de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam en de Klant gesloten Overeenkomst of krachtens de wet op de Klant rustende verplichting de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert.
  6. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam kan worden gevergd.
  7. Indien Compleet Duurzaam haar zakelijke activiteiten staakt
  8. Indien de Klant onjuiste of onvolledige informatie aan Compleet Duurzaam heeft verstrekt.
  9. Indien de (veilige) installatie van de Producten naar het oordeel van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam onmogelijk of bezwarend is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het plaatsen van de overeengekomen hoeveelheid Zonnepanelen op het dak van de Klant onmogelijk is, de locatie ongeschikt is voor de installatie van de Producten
 2. Bij een beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien de beëindiging op grond van artikel 14.1 aan de Klant toe te rekenen is, heeft de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam recht op vergoeding van haar schade, daaronder begrepen de kosten die zij daardoor lijdt.

Artikel 15 Klantcontact

 1. Het contact tussen de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam en de Klant zal verlopen via de persoonlijk adviseur van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam
 2. Indien de Klant vragen, opmerkingen of klachten heeft kan de Klant hiervoor gebruik maken van de klantenservice van de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam
 3. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam zal zich inspannen om de Klant ten aanzien van vragen en klachten zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn te ondersteunen.

Artikel 16 Wijzigen van Algemene Voorwaarden

 1. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging. Als de wijziging van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg heeft dat er een Dienst wordt geleverd die wezenlijk anders is dan oorspronkelijk overeengekomen, dan kan de Klant de Overeenkomst ontbinden. Wijzigingen worden bekend gemaakt per e-mail aan de Klant.
 2. Indien de Klant een wijziging niet accepteert dient de Klant dit binnen dertig (30) dagen na bekendmaking mede te delen aan de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam kan dan de wijziging heroverwegen. Indien de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam de wijziging niet intrekt kan de Klant tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met de Overeenkomst, dan wel deze Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter Noord-Holland locatie Alkmaar, tenzij op grond van het dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

Artikel 18 Privacy en gegevensbescherming

Det handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam verzoekt de Klant bij de aanvraag van een Product of Dienst om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van een aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. De handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (AVG en Wet Bescherming Persoonsgegevens). De Klant geeft toestemming om persoonsgegevens te delen met noodzakelijke derden, zoals de installateurs en andere voor de levering en installatie van de Producten en Diensten door de handelsnaam Solar Centraal van Compleet Duurzaam ingeschakelde derden.